Speciale aanbiedingen
contactToggle Contact

I. Algemene gebruiksvoorwaarden voor websites van de WALTER GROUP

I.1. Toepassingsgebied en prestatieomvang

(1) Onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden is het gebruik van de door de LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG en met haar verbonden concernondernemingen (hierna te noemen 'WALTER GROUP') ter beschikking gestelde websites (hierna te noemen 'website').

(2) Deze pagina bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de website. Door het oproepen of het gebruik van de website (hierna te noemen 'gebruik') aanvaarden alle gebruikers en bezoekers (hierna te noemen 'gebruiker') de geldigheid van de algemene gebruiksvoorwaarden. De WALTER GROUP behoudt zich het recht de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

(3) Alternatief voor geregistreerde gebruikers:


Door te klikken op het veld 'Akkoord' of 'Verzenden' geeft de gebruiker zijn bindende goedkeuring aan de gebruiksvoorwaarden van de website. De WALTER GROUP behoudt zich het recht de onderhavige gebruiksvoorwaarde naar eigen goeddunken te wijzigen. De gebruiker moet zijn goedkeuring aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zoals boven beschreven nogmaals geven door te klikken op het veld 'Akkoord' of 'Verzenden', om van de diensten van de WALTER GROUP verder gebruik te kunnen maken.

(4) De WALTER GROUP biedt op de website branche- en bedrijfsgerelateerde informatie voor klanten, transportpartners en sollicitanten aan. Afzonderlijke diensten (bijv. LOADS TODAY, klantenportaal CONNECT) zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

(5) De WALTER GROUP heeft het recht de website geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de inhoud resp. services naar believen te wijzigen. De WALTER GROUP staat niet in voor een ononderbroken beschikbaarheid van de website van de WALTER GROUP. Er bestaat geen recht op gebruik of instandhouding van de website van de WALTER GROUP .

I.2. Eigendomsrechten / intellectueel eigendom

(1) De gehele inhoud van de website (illustraties, teksten, formuleringen, merken, foto's, video's, afbeeldingen) valt onder het intellectueel eigendom van de WALTER GROUP of zijn medecontractanten. Door het gebruik van de website van de WALTER GROUP ontstaan voor de gebruiker geen licentie- of overige gebruiksrechten met betrekking tot de rechten die zich op de website bevinden (bijv. industriële eigendomsrechten, auteursrechten en aanverwante eigendomsrechten etc.). Merken, design, foto's, teksten, tekstdelen en overige inhoud van de website van de WALTER GROUP mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WALTER GROUP noch veranderd, gekopieerd, vermenigvuldigd, gebruikt of aangevuld worden noch op een andere wijze gebruikt worden. Uitgezonderd daarvan is de vermenigvuldiging, verwerking of gebruikmaking uitdrukkelijk voor het gebruik van de aangeboden materialen.

I.3. Aansprakelijkheid

(1) De WALTER GROUP is uitsluitend bij opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor eventuele schade, die voor de gebruiker kunnen ontstaan uit het gebruik van de website van de WALTER GROUP

(2) De WALTER GROUP stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor schades of verliezen die de gebruiker lijdt, noch directe noch indirecte, voor directe of gevolgschades onafhankelijk van het feit of deze zijn voortgekomen uit het contract, het recht op schadevergoeding (inclusief nalatigheid) of op enige andere, welke wijze dan ook, voor zover ze in één van de volgende categorieën vallen::

(i) Gederfde winst en gevolgschades
(ii) Toevallige verliezen en gederfde winst
(iii) Gemiste zakenkansen
(iv) Verlies van good will en verlies van gegevens

(3) De WALTER GROUP heeft zich elke inspanning getroost die in redelijkheid kan worden verwacht, om ervoor te zorgen dat de op de website van de WALTER GROUP beschikbaar gestelde informatie op het moment van de beschikbaarstelling juist en volledig is. De WALTER GROUP doet geen toezeggingen en aanvaardt geen garanties voor de op de website ter beschikking gestelde informatie, zoals bijv. downloads, door derde aanbieders aangeboden diensten, externe links of enige andere inhoud, die óf direct óf indirect door de website van de WALTER GROUP wordt gebruikt of hierdoor kan worden opgeroepen. Ook behoudt de WALTER GROUP zich het recht om de beschikbaar gestelde informatie zonder aankondiging vooraf te wijzigen of aan te vullen.

(4) De WALTER GROUP is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de gebruikersaccount door de gebruiker zelf, door misbruik of verlies van de identificatiekenmerken of van de door de gebruiker opgeslagen gegevens.

I.4. Beschikbaarheid

(1) De WALTER GROUP doet zijn best om de website continu te exploiteren en bereikbaar te houden – telkens met inachtneming van de bestaande technische, economische, bedrijfsmatige en organisatorische mogelijkheden.

(2) De WALTER GROUP aanvaardt geen garantie voor het feit dat de website van de WALTER GROUP of de inhoud daarvan zonder onderbreking of in alle opzichten ter beschikking staat, foutloos is of dat fouten worden verholpen, net zo min als voor het feit dat de website van de WALTER GROUP of hulpmiddelen (zoals bijv. servers) geen virussen of andere gevaarlijke onderdelen bevatten. De WALTER GROUP sluit elke aansprakelijkheid voor schades, van welke aard dan ook, uit de beschikbaarstelling van de website van de WALTER GROUP of van de hulpmiddelen, uitdrukkelijk uit, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

(3) Voor tijden dat de website niet bereikbaar is omwille van technische of andere problemen is de WALTER GROUP niet aansprakelijk.

I.5. Externe links

De website van de WALTER GROUP bevat externe links die naar andere websites van derde aanbieders leiden. De WALTER GROUP heeft geen invloed op de beschikbaarheid, kwaliteit en inhoud van de externe aan de link gekoppelde websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites, die in strijd zijn met geldend recht of in een andere vorm schade bij de gebruikers veroorzaken.

I.6. Beveiligde pagina's

De website bevat gedeeltelijk SSL-certificaten van SwissSign. De SSL-certificaten van SwissSign verzorgen naast een effectieve versleuteling van de gebruikersgegevens tijdens het versturen naar de webserver ook identificatie van de aanbieder (WALTER GROUP) en verificatie van de echtheid van de website als bescherming tegen phishing.

De gebruiker verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van SwissSign Gold CP/CPS (repository.siwsssign.com) en van de SwissSign Gold End User Agreement (repository.swisssign.com) en dat hij deze heeft gelezen en geaccepteerd, en dat hij zich hieraan zal houden. De WALTER GROUP wijst iedere aansprakelijkheid tegenover de gebruiker in verband met het gebruik van het SSL-certificaat af.

I.7. Wachtwoorden en gebruikersaccounts

(1) Afzonderlijke diensten (bijv. LOADS TODAY, klantenportaal CONNECT) zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. De gebruiker ontvangt na registratie en controle door de WALTER GROUP een wachtwoord, waarmee hij toegang heeft tot de gebruikersaccount.

(2) De gebruiker is verantwoordelijk voor de inachtneming van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en andere evt. bestaande gegevens, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de gebruikersaccount. Elk gebruik van de gebruikersaccount waarvoor geen goedkeuring is verleend of andere beveiligingsinbreuken moeten onmiddellijk aan de WALTER GROUP worden meegedeeld. De registratie van de gebruikersaccount resp. de aanmelding voor een abonnement is gebonden aan het partnernummer van de gebruiker. De gebruiker is niet bevoegd de partnernummer of het wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of dit ter beschikking te stellen. Elke openbaarmaking van het partnernummer en/of het wachtwoord door de gebruiker kan leiden tot verwijdering van de gebruikersaccount resp. tot stopzetting van het abonnement.

(3) Gegevens, inhoud en informatie die de gebruiker kent op grond van zijn gebruikersaccount mogen niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

(4) De WALTER GROUP behoudt zich het recht de registratie of de aanmelding voor een geabonneerde dienst goed te keuren of zonder specificatie van redenen te weigeren. Verder heeft de WALTER GROUP het recht om elke gebruikersaccount of de afzonderlijke geabonneerde diensten zonder specificatie van redenen te blokkeren.

I.8. Uploaden van schadelijk materiaal

De WALTER GROUP verbiedt het uploaden van computerprogramma's, bestanden en overige materialen, die kenmerken bevatten die schade toebrengen en/of onderbrekingen veroorzaken zoals virussen, gemanipuleerde bestanden, 'verborgen' bestanden (zoals bijv. afbeeldingen die in audiobestanden geïntegreerd zijn), wormen, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, afbeelding van meerdere screens en voor overige activiteiten, die de integriteit of functie van de website of de onlinecommunicatie in het algemeen kunnen verstoren.

I.9. Elektronische aanvallen

(1) Elektronische aanvallen van welke aard dan ook op de website van de WALTER GROUP of alle daarmee in verband staande gegevens van de WALTER GROUP of op gegevens van afzonderlijke gebruikers zijn verboden.

(2) Elke elektronische aanval leidt tot een directe uitsluiting van de gebruiker, binnen wiens sfeer de aanval valt, en wordt civiel- en strafrechtelijk vervolgd.

 

 

II. Algemene privacyverklaringen

II.1. Wettelijke basis

De WALTER GROUP zal alle gegevens die via de website van de WALTER GROUP zijn verzonden resp. meegedeeld, behandelen met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften van de Oostenrijkse wet op de privacy.

II.2. Toestemming van de gebruiker om zijn persoonsgegevens te gebruiken

(1) De gebruiker geeft zijn goedkeuring voor het ontvangen van informatie, nieuwsbrieven en reclamemateriaal via elektronische weg (bijv. per e-mail) door de WALTER GROUP. Deze goedkeuring kan te allen tijde herroepen worden, direct bij de 'Afmelden-link' in de nieuwsbrief of door een e-mail aan: 

austria@lkw-walter.com(2) De gebruiker geeft zijn uitdrukkelijke goedkeuring op grond van de webbrowserinstellingen van de gebruiker aan het gebruik van cookies door de WALTER GROUP, met name aan het opslaan van de cookies op de harde schijf van de gebruiker. Meer informatie hierover is te vinden in punt II.6. (cookies).

(3) De gebruiker kan de goedkeuring voor het verzamelen en opslaan van de persoonsgegevens door de WALTER GROUP te allen tijde herroepen (§ 28 DSG = Duitse wet bescherming van de privacy). Hiervoor moet de gebruiker een e-mail sturen naar austria@lkw-walter.com.

II.3. Recht op informatie, recht op verbetering of verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde het recht op informatie, verbetering en verwijdering van de opgeslagen gegevens onder de voorwaarden van de Oostenrijkse wet op de bescherming van de privacy (met name §§ 26-28 DSG). De gebruiker kan met betrekking tot deze aangelegenheid contact opnemen met de WALTER GROUP via austria@lkw-walter.com.

II.4. Externe dienstverleners

De website van de WALTER GROUP wordt samen met externe dienstverleners geëxploiteerd en beheerd. Voor ontwikkelings- en testdoeleinden worden in bepaalde gevallen geanonimiseerde gegevens naar de dienstverleners verzonden. In sommige gevallen krijgen de dienstverleners ook toegang tot open gegevens. Vooraf worden de dienstverleners echter contractueel verplicht de ontvangen gegevens uitsluitend te gebruiken volgens de instructies van de WALTER GROUP en na voltooiing van de werkzaamheden te verwijderen.

II.5. Gegevensbeveiliging

De WALTER GROUP doet zijn best de uitwisseling van gegevens via online-media zo veilig mogelijk aan te bieden, tevens wordt de gebruiker dringend verzocht zich passende inspanningen te getroosten voor een veilig internetgebruik (actuele browserversie, geheimhouding van toegangsgegevens voor onlineplatforms).

II.6. Cookies

(1) Om de functieomvang van het internetaanbod uit te breiden en het gebruik voor de gebruiker comfortabeler te maken, worden zogenaamde 'cookies' gebruikt.

(1.1) De meeste door de WALTER GROUP gebruikte cookies worden na het beëindigen van de browsersessie automatisch verwijderd van de harde schijf van de gebruiker (tijdelijke cookies). Tijdelijke cookies zijn bijvoorbeeld nodig om de gebruiker bepaalde formulierfunctionaliteiten over meerdere pagina's aan te bieden. Verder maakt de WALTER GROUP ook gebruik van cookies die op de harde schijf van de gebruiker blijven staan (permanente cookies). Deze permanente cookies hebben een levensduur van 1 maand tot 10 jaar en verwijderen zichzelf na de geprogrammeerde tijdsduur of kunnen handmatig door de gebruiker worden verwijderd. Het enige doel van deze cookies (permanente cookies) is het internetaanbod zo goed mogelijk aanpassen aan de wensen van de gebruiker en daardoor het gebruik van de website voor de gebruiker aangenamer te maken.

(1.2) Cookies van derden (zgn. third-party-cookies)
De WALTER GROUP maakt gebruik van enkele externe aanbieders (advertentiepartners) die ertoe bijdragen het internetaanbod interessanter te maken voor de klant. Daarom worden bij gebruik van de website ook cookies (tijdelijke of permanente cookies) van derden op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Het enige doel van deze cookies van externe partijen is de externe partij de mogelijkheid te bieden gerichte advertenties onder de aandacht van de gebruiker te brengen. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat de WALTER GROUP niet verantwoordelijk is voor rechtmatig gebruik van externe cookies.

(1.3) De cookies (van WALTER GROUP en externe partijen) bevatten geen persoonlijke gegevens. Er worden alleen pseudonieme gegevens verzameld onder een user-ID. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht, welke content werd gezocht, enz. Deze pseudonieme gegevens worden nooit gecombineerd met persoonlijke gegevens van de gebruiker.

(1.4) De gebruiker kan het gebruik van cookies instellen in zijn browser. Het is bijvoorbeeld mogelijk cookies algemeen of specifiek per geval toe te staan of algemeen te weigeren. Hierdoor kan echter de functieomvang van het door de WALTER GROUP ter beschikking gestelde aanbod beperkt worden.

II.7. Website-analyse

(1) De website van de WALTER GROUP maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de WALTER GROUP zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de gebruiker op de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de WALTER GROUP te leveren. Het in het kader van Google Analytics door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(2) De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. De gebruiker wordt er echter op attent gemaakt, dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. De gebruiker kan bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, wanneer de gebruiker de onder de volgende link beschikbare browserplugin downloadt en installeert:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) In delen van de website van de WALTER GROUP zijn toepassingen van derden (bijv. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) opgenomen evenals inhoud die op platforms van derden (bijv. Youtube) is opgeslagen. Ondanks een zorgvuldige controle en actieve maatregelen ter behoud van de gegevensbescherming heeft de WALTER GROUP geen invloed op de aard en het gebruik van de door derden op de website van de WALTER GROUP verzamelde gegevens van de gebruiker. De verantwoordelijkheid voor deze gegevens ligt uitsluitend bij de aanbieders van deze toepassingen:

(1.1) De website bevat AddThis-componenten. AddThis is een bladwijzerdienst die de gebruiker van de website in staat stelt de webpagina waarop hij zich bevindt te delen met andere gebruikers via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, enz. De gebruiker kan daarmee de inhoud van de website delen, becommentariëren en beoordelen. Als de gebruiker gebruik maakt van AddThis-elementen, bouwt de internetbrowser van de gebruiker een rechtstreekse verbinding op met de servers van AddThis en zo nodig ook met het geselecteerde sociale netwerk of de bladwijzerdienst. Bij gebruik van AddThis worden cookies gebruikt. De daarmee verzamelde gegevens (zoals bijv. moment van gebruik of taal van de browser) worden doorgestuurd naar AddThis LLC in de Verenigde Staten van Amerika en daar verwerkt. Als u de inhoud van de website verstuurt aan sociale netwerken, bladwijzerdiensten, enz., kan een verbinding worden gemaakt tussen het bezoek van de website en het gebruikersprofiel bij het betreffende netwerk. Meer informatie over gegevensverwerking (inclusief gebruiksdoel) door AddThis LLC en het door AddThis LLC gehanteerde privacybeleid is te vinden op http://www.addthis.com/privacy. Meer informatie over gegevensverwerking door en privacybeleiden van de sociale netwerken, bladwijzerdiensten, enz., en instelmogelijkheden voor gebruikers zijn te vinden in de privacybeleiden van de betreffende aanbieders. De betreffende gegevens worden niet door de WALTER GROUP doorgegeven aan derden. Door deze AddThis-velden te gebruiken gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van zijn gegevens door AddThis LLC zoals staat beschreven op de website http://www.addthis.com. De gebruiker kan het gebruik van gebruikersgegevens op elk gewenst moment stopzetten met behulp van een "opt-outcookie". Meer hierover is ook te vinden op bovengenoemde website van AddThis LLC. Als de gebruiker niet wil dat AddThis gegevens verzamelt via de website, mag de gebruiker geen gebruik maken van de AddThis-elementen.

(1.2) Facebook Inc. gevestigd in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna te noemen Facebook), biedt plugins aan voor beheerders van websites, die op de website van de WALTER GROUP gebruikt worden. De plugins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo resp. de 'Vind ik leuk'- en de Aanbevelen-knop van Facebook. Wanneer de gebruiker een website van de WALTER GROUP oproept die deze plugin bevat, brengt de browser van de gebruiker een verbinding met de servers van de aanbieder van de plugin tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden en dienovereenkomstig in het kader van de pagina weergegeven. De WALTER GROUP heeft geen invloed op de afgebeelde inhoud van de plugin. Facebook kan het bezoek van de gebruiker op de desbetreffende pagina's van de website in sommige gevallen volgen en aan een Facebook-account toewijzen, wanneer de gebruiker bij Facebook geregistreerd is of onlangs een pagina van Facebook resp. met inhoud van Facebook heeft bezocht. Wanneer de gebruiker actief gebruikmaakt van plugins, omdat de gebruiker bijv. de `Like`-knop activeert of een aanbeveling voor de pagina heeft verzonden, wordt eveneens dienovereenkomstige informatie door de browser van de gebruiker rechtstreeks naar Facebook verzonden, zonder dat de WALTER GROUP hier invloed op heeft. Nauwkeuriger informatie over aard, doel en omvang evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens van de gebruiker door Facebook kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op

http://www.facebook.com/policy.php

Daar komt de gebruiker ook meer te weten over rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privacy. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door Facebook evenals de verdere verwerking door Facebook worden door de WALTER GROUP niet beïnvloed, noch heeft de WALTER GROUP toegang tot deze gegevens.

(1.3) Twitter Inc. gevestigd in 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (hierna te noemen Twitter) biedt plugins aan voor beheerders van websites, die op de website van de WALTER GROUP worden gebruikt. De plugins zijn herkenbaar aan de 'Twitter-Tweet' of ´Volgen-knop´. Pagina's met deze plugins brengen een rechtstreekse verbinding met Twitter tot stand en verzenden - afhankelijk van uw login-status bij Twitter - verschillende gegevens. Daardoor kunnen mogelijk gegevens worden afgeleid m.b.t. het internetgebruik van de gebruiker op de website van de WALTER GROUP, die Twitter voor eigen doeleinden zou kunnen gebruiken. De afgebeelde inhoud van de plugin ligt op servers van Twitter en wordt op de website van de WALTER GROUP alleen weergegeven. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door Twitter evenals de verdere verwerking door Twitter wordt door de WALTER GROUP niet beïnvloed, noch heeft de WALTER GROUP toegang tot deze gegevens. Meer informatie over de privacyverklaring van Twitter vindt u op

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen Google) biedt plugins aan voor beheerders van websites, die op de website van de WALTER GROUP gebruikt worden. De plugins zijn herkenbaar aan de 'Google-Plus-One-knop´. Pagina's met deze plugins brengen een rechtstreekse verbinding met Google tot stand en verzenden - afhankelijk van de login-status bij Google - verschillende gegevens. Daardoor kunnen gegevens worden afgeleid m.b.t. het internetgebruik van de gebruiker op de website van de WALTER GROUP of kunnen zoekmachineresultaten bij Google beïnvloed worden. De afgebeelde inhoud van de plugin ligt op servers van Google en wordt op de website van de WALTER GROUP alleen weergegeven. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door Google evenals de verdere verwerking door Google staan noch in verband met de WALTER GROUP, noch heeft de WALTER GROUP toegang tot deze gegevens. Meer informatie over de privacyverklaring van Google vindt de gebruiker op

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Op interesse gebaseerde reclame / retargeting

De website maakt gebruik van zogenaamde retargetingtechnologieën. De WALTER GROUP gebruikt deze technologieën om het internetaanbod interessanter te maken voor de gebruiker. Met deze techniek is het mogelijk gebruikers die al geïnteresseerd zijn in de website en diensten of producten van de WALTER GROUP op websites van derden met advertenties te benaderen.

De WALTER GROUP is ervan overtuigd dat het inbedden van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame over het algemeen interessanter is voor de gebruiker dan reclame zonder zulke persoonlijke relatie. Het inbedden van deze reclame-uitingen op de websites van derden gebeurt op basis van een cookietechnologie en een analyse van gebruiksgedrag in het verleden. Deze vorm van adverteren gebeurt volledig anoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen met persoonlijke gegevens van de gebruiker samengesteld.

 

III. Overige bepalingen

III.1. Bevoegde rechtbank

Aan dit contract ligt Oostenrijks recht ten grondslag. Voor het bijleggen van geschillen wordt de rechtbank voor handelsaangelegenheden in Wenen, 'Innere Stadt', bevoegd verklaard. Er geldt uitsluitend Oostenrijks recht zonder toepasselijkheid van het UN Koopverdrag en de verwijzingsnormen van het Oostenrijkse internationale privaatrecht.

III.2. Wijzigingen en aanvullingen, salvatorische clausule

(1) Wijzigingen van en aanvullingen op dit contract kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Mondelinge nevenafspraken zijn ongeldig.

(2) Wanneer één of meerdere voorwaarden van dit contract, om welke reden dan ook ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige inhoud van het contract onverminderd van kracht.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Gegarandeerde kwaliteits- en milieustandaards die worden gevolgd voor leveranciersselectie, materiaalinkoop, productie en kwaliteitscontrole.
Contact

Uw contact voor:

>

Deze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden. Door de website te gebruiken, stemt u in met het opslaan van cookies. Meer informatie vindt u hier: Gebruiksvoorwaarden